Przepływy pieniężne a zmiany w kapitale

Jednostki, które objęte są obowiązkiem badania przez biegłego rewidenta i publikacją sprawozdań finansowych muszę sporządzać dodatkowo dwa elementy sprawozdania finansowego. Są to m.in. grupy kapitałowe, banki, zakłady ubezpieczeń, podmioty związane z obrotem papierami wartościowymi, funduszami inwestycyjnymi, emerytalnymi, spółki akcyjne oraz inne jednostki, o których mówi art. 64 ustawy o rachunkowości. Zadaniem biegłego rewidenta jest zbadanie i wystawienie pisemnej opinii wraz z raportem o zgodności sprawozdania finansowego jednostki z zasadami rachunkowości oraz czy rzetelnie przedstawiona jest sytuacja majątkowo-finansowa.

Rachunek przepływów pieniężnych mówi o zdarzeniach, które spowodowały zmiany stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej. Działalność operacyjna to podstawowa działalność, która przynosi zysk lub stratę. Dzięki przepływom oceniamy czy środki pieniężne są dostateczne, aby pokryć wydatki, terminowo spłacić zobowiązania. Działalność inwestycyjna polega na zakupie i sprzedaży aktywów trwałych. Odzwierciedla wydatki poniesione na zwiększenie trwałych zasobów, które w przyszłości będą generować zyski oraz wielkość wpływów, jakie generują lokaty. Działalność finansowa związana jest ze zmianami wysokości kapitału własnego i zadłużenia przedsiębiorstwa. Przepływy określają wielkość zobowiązań otrzymanych od inwestorów czy kredytodawców. Rachunek przepływów pieniężnych przedstawia informacje w ujęciu kasowych, dzięki czemu ocenia wielkość, sposób pozyskania oraz kierunek wykorzystania środków pieniężnych.

Zestawienie zmian w kapitale własnym prezentuje dane o stanie kapitałów (funduszy) własnych, na początek roku obrotowego, ich zwiększeniach i wykorzystaniu oraz stanie na koniec roku obrotowego. Przedstawia majątkowo-finansową sytuację jednostki gospodarczej. Dokument dotyczy zmian w strukturze kapitału własnego, informuje o przyczynach zmian w źródłach finansowania kapitału. Pozwala ocenić m.in. zdolność spłaty zaciągniętych zobowiązań czy potrzebę finansowania przedsięwzięcia w przyszłym okresie z zewnątrz.

Poszczególne elementy sprawozdania finansowego należy rozpatrywać łącznie, ponieważ są one ze sobą ściśle związane. Analizowane są w różnych perspektywach i według różnych zasad, ale dotyczą tych samych zdarzeń. Bilans dotyczy zasobów ekonomicznych i struktury ich finansowania. Rachunek zysków i strat służy do oceny wyników działalności jednostki, głównie rentowności. Informacje o zmianie sytuacji majątkowej w działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej przedstawia rachunek przepływów pieniężnych. Aby dokładnie i wnikliwie zbadać całe przedsiębiorstwo należy zanalizować wszystkie części sprawozdania finansowego.

Tagi:
Kategorie: Ciekawostki