INTRASTAT zmiany w 2019 roku – progi ,nomenklatura scalona

1. Deklaracja INTRASTAT i jej funkcje w przewozie towarów

 

Deklaracja INTRASTAT służy ułatwieniu i przyspieszeniu obsługi zgłoszeń celnych.
Użycie tego sposobu daje możliwość zgłoszenia celnego w formie dokumentu papierowego, gdzie następnie dane zostają wprowadzone do systemu przez uprawnionego funkcjonariusza. Zgłoszenie składane jest przy pomocy elektronicznego podpis z użyciem klucza do bezpiecznych transmisji danych. Korzystanie z tego systemu pozwala na oszczędzenie czasu i znacząco ułatwia pracę.
Dane do tego systemu przekazywane są bezpośrednio przez przedsiębiorców w formie deklaracji.
Polska Administracja Celna ponosi odpowiedzialność za dane, które są jej udostępnione, a następnie przetwarzane i przesyłane do Głównego Urzędu Statystycznego. Do systemu zgłasza się przepływ towarów pomiędzy państwa członkowskie. Przy czym jeżeli przewożone są przez kraj nie należący do wspólnoty, towary winny być zgłoszone do systemu w obu państwach członkowskich. Wyróżnić można dwa rodzaje przepływu towarów; wywóz i przywóz towarów. Przy wywozie rejestracji dokonuje kraj, który wywozi towar zaś przy przywozie, państwo, które otrzymuje towar. Obowiązek zgłoszenia do systemu spoczywa na przedsiębiorcach, którzy osiągnęli określoną wartość obrotów. Wartości, o których mowa reguluje rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące statystyki publicznej. Wartość mierzona jest za pomocą progów statystycznych. Wartości dla przywozu i wywozu są różne i podawane do wiadomości tak aby dać przedsiębiorcom możliwość zapoznania się z nimi.
Zgłoszenia za dany okres sprawozdawczy należy dokonać nie później niż 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym. W przypadku, gdy 10 dzień przypada w niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin zgłoszenia INTRASTAT upływa pierwszego dnia roboczego następującego po takim dniu. Możliwe jest również dokonanie częściowych zgłoszeń INTRASTAT pod warunkiem, że po zsumowaniu będą one obejmowały cały obrót towarowy za dany okres sprawozdawczy.
Zgłoszenia można dokonać w formie elektronicznej bądź w formie pisemnej wypełniając deklarację. Forma elektroniczna dopuszcza zgłoszenie na dyskietce, CD-ROM oraz przez stronę WWW.

Istotne jest, że dane zawarte w deklaracji są tajne i są wykorzystywane zgodnie z poszanowaniem zasad dotyczących ochrony informacji. Oprócz organów celnych możliwość korzystania z danych mają także organy administracji państwowej. Ministerstwa finansów, gospodarki i rolnictwa wykorzystują analizy z INTRASTAT. Oprócz administracji rządowych, banki centralne wykorzystują dane do tworzenia strategii handlowych. Oprócz instytucji rządowych i Banku Centralnego zainteresowane są również instytucje unijne takie jak Komisja Europejska i organizacje międzyrządowe. W celu monitorowania rynku wspólnotowego. Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Bank Światowy i Światowa Organizacja Handlu jako organizacje międzynarodowe też wykorzystują informację z systemu.

Podmiotami, które w wysokiej mierze uzyskuje informację systemu INTRASTAT są przedsiębiorcy i stowarzyszenia firm. Podmioty te prowadzą badania dotyczące rozwoju rynku, wymiany towarów i ich cen. Ważną informacją, jaką pozyskują są dane dotyczące konkurencji w kraju i za granicą. Grupą odbiorców, którzy uzyskują przydatne informację są instytucje naukowe i ekonomiści do badań ekonomicznych. Media również korzystają z systemu i informują społeczeństwo, a w szczególności zainteresowane grupy odbiorców o poczynaniach handlu za granicą.

 

2. Progi INTRASTAT w 2019roku.

Progi statystyczne zobowiązujące podatników do sporządzania INTRASTAT o określonym stopniem szczegółowości, reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów. Publikowane w sprawie programu badań statystycznych statystyki publicznej.
Progi dla podmiotów realizujących obroty z krajami Unii Europejskiej, są zatwierdzane przez Główny Urząd Statystyczny i ogłoszone na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.
Rada Ministrów potwierdziła wysokość progów ustaloną przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
Próg podstawowy wskazuje wartość, która jeśli zostanie przekroczona wywołuje obowiązek przekazania informacji o tych obrotach. Co ważne, jeżeli w wywozie nastąpi przekroczenie to zgłoszenie nastąpi tylko dla wywozu i odwrotnie. Próg szczegółowy natomiast podaje wartość wyższą niż próg podstawowy. Tym samy osoby przekraczające ten próg muszą w sposób szczegółowy udzielić informacji odnośnie swoich obrotów.
Wartości progów statystycznych ustalane są odrębnie dla importu i eksportu.
Próg podstawowy wynosi 4 miliony złotych dla przywozu. Dla wywozu zaś, wynosi 2 miliony złotych.
Próg szczegółowy wymaga składania bardziej szczegółowej deklaracji, zawierającej informacje o warunkach dostawy, kodach produktów i precyzyjnych wartościach finansowych.
Szczegółowy wynosi 65 milionów złotych dla przywozu, a dla wywozu 108 milionów złotych.
Progi obowiązują od 29 sierpnia 2019 roku.

3 Czym są progi statystyczne w INTRASTAT?

Podmiot jest zobowiązany do wypełniania deklaracji INTRASTAT, jeśli:
– wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie;
– wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów przekroczyła w danym roku sprawozdawczym wartość określoną dla ustalonego na dany rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie. W tym przypadku osoba zobowiązana dokonuje zgłoszeń INTRASTAT poczynając od zgłoszenia INTRASTAT za okres sprawozdawczy, w którym wartość dokonanych przywozów albo wywozów towarów przekroczyła wartość określoną dla odpowiedniego statystycznego progu podstawowego.
Firmy, których wartości obrotów towarowych z krajami UE nie przekroczą w roku kalendarzowym (sprawozdawczym) lub w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy progów podstawowych, są zwolnione z obowiązku przekazywania informacji dla potrzeb systemu.
próg szczegółowy –Jego przekroczenie związane jest z koniecznością składania bardziej szczegółowych deklaracji.

 

4. Klasyfikacja towarów według nomenklatury scalonej w 2019 roku.

Nowa klasyfikacja towarów i usług oraz stawek VAT weszła w życie 1 listopada 2019 roku.
Stosowane będą dopiero od 1 kwietnia 2020 roku.
Do tego czasu stosowane będą obowiązujące przepisy. W tym czasie stosowana będzie klasyfikacja PKWiU 2008.
Wyjątkiem będzie przepis określający obniżone stawki podatku VAT dla czasopism, książek i gazet.
Po pierwszym kwietnia 2020 roku, stawki stosowane dla ustalenia Obniżonych stawek VAT w wysokości 5 i 8.
Zmiany dla prowadzących działalność gastronomiczną i do prace konserwacyjne.
Obecnie stosowane symbole PKWiU z 2008 roku, na całkiem inne.
Symbolami CN – w przypadku towarów- sklasyfikowane zostało 98 działów a symbolami PKWiU z 2015 r. – w przypadku usług.

Nowe klasyfikacje i stawki VAT będą stosowane od 1 listopada 2019 r. przez organy podatkowe, które będą na wniosek podatnika wydawać WIS.
Zmianę należy ocenić zasadniczo pozytywnie. Podatnicy otrzymali dodatkowy czas na przygotowanie się do zmian. Zasady ustalania stawek zostały uproszczone w porównaniu z obecnie obowiązującymi regulacjami. Na wiele produktów stawka zostanie obniżona. Ponadto będzie można wystąpić z wnioskiem o klasyfikację towarów i usług oraz ustalenie stawki VAT.
Z tymi zmianami wiążą się również negatywne konsekwencje, np. nowa klasyfikacja CN, z którą do tej pory mieli do czynienia tylko importerzy. Ponadto obniżce stawek VAT towarzyszą również podwyżki.

 

4. Jak zmienia się prawo związane z przewozem towaru?

Procedura wywozu jest prosta, umożliwia ona wyprowadzenie towaru z kraju poza obszar celny. Procedura uszlachetniania biernego polega na tym, że przedsiębiorcy wywożą towary ze swojego państwa, aby poddać ich procesowi uszlachetniania. Towary te zaś są w określonym stopniu zwolnione od cła i dopuszczone do obrotu.
Koleją ważną procedurą tranzytu, daje możliwość przemieszczania się towarów z jednego do drugiego miejsca na określonym obszarze celnym. Procedura tranzytu należy do procedur zawieszających. Przemieszczenie może odbywać za pomocą transportu morskiego, lotniczego, drogowego oraz kolejowego.
Ostatnią ustawową procedurą jest procedura składu celnego. Składem celnym jest wyszczególniony obręb polskiego terytorium celnego, gdzie składane są towary nie należące do kraju tak zwane nie wspólnotowe. Skład celny jest bardzo korzystny dla towarów z zagranicy. Osoba wwożąca towary korzysta z prawa jakim jest zwolnienie z cła. Jakiekolwiek przeniesienie towaru w inne miejsce nie zawiadomiwszy organu powoduje konieczność zapłaty długu celnego.

Zmiany dotyczące monitorowania obok przewozu olejów opałowych także obrót olejami opałowymi, w tym obrót dokonywany bez ich fizycznego przemieszczenia, zużycie tych wyrobów;
Dystrybucja przepisy olejów opałowych bez względu na status podmiotów nabywających przez osoby fizyczne nieprowadzące działalności. Podmioty zużywające olej opałowy oraz podmioty dokonujące sprzedaży oleju opałowego poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy podlegać będą obowiązkowi zgłoszenia rejestracyjnego.
Spod obowiązku rejestracji zostaną wyłączone podmioty nabywające oleje opałowe w punktach sprzedaży detalicznej w opakowaniach jednostkowych, których masa brutto nie przekracza 30 kg lub ich objętość nie przekracza 30 litrów w łącznej ilości nieprzekraczającej jednorazowo odpowiednio 100 kg lub objętości 100 litrów.
Kolejną zmianą jest uproszczenie systemu potwierdzania przeznaczenia oleju dla celów opałowych poprzez zastąpienie papierowych oświadczeń o przeznaczeniu oleju, systemem elektronicznym.
Od 29 lipca zmienia się rozporządzenie w sprawie zgłaszania przewozu i dodatkowo wzór dokumentu zastępującego zgłoszenie. Rozporządzenie weszło w życie 30 lipca.
Transport gazu pod specjalnym nadzorem, w tej sprawie Ministerstwo Finansów rozszerzyło pakiet przewozowy.
Monitorowane są ciężarówki i sczytywane tablice rejestracyjne.
Plan ma zapobiec oszustwom i uszczelnić obrót paliwami, także LPG
Kolejną zmianą jest wprowadzenie elektronicznych potwierdzeń odbioru oleju opałowego w miejsce papierowych deklaracji o wykorzystaniu tego paliwa. Wprowadzenie systemu SENT.
Monitorowanie towarów wrażliwych, wprowadzenie ścisłego monitorowania lokalizacji.
Do tego celu przewoźnik musi się zaopatrzyć w lokalizator geolokalizacyjny.
Takim urządzeniem może być tablet czy smartphone czy GPS.
Brak takiego określenia lokalizacyjnego, grozi karą pieniężną do 10 tysięcy złotych.
Dodatkowo można w jednym zgłoszeniu, zgłosić kilka towarów.
Wywóz leków także został objęty ścisłym monitoringiem, zwłaszcza ratujących życie.
Towary CN 2905 i 3824, jeśli są towarami akcyzowymi, zostają objęte monitoringiem.

Jeżeli przewóz towarów wskazany w zgłoszeniu wiąże się z ryzykiem. Istnieje możliwość wzywania przewoźnika do przedstawienia środka transportu do kontroli w określonym czasie i miejscu.
Przewoźnik jest obowiązany przedstawić środek transportu organowi KAS wskazanemu w protokole kontroli, w dacie zakończenia przewozu towarów, w miejscu dostarczenia towarów lub zakończenia przewozu na terytorium Polski. Możliwe powiadomienie telefoniczne.
Zmiana wysokości kary pieniężnej za nieuzupełnienie zgłoszenia podniesiona do 10 tys. zł za wcześniej dokonanego przez podmiot wysyłający albo podmiot odbierający.
Kara za niedostarczenie towaru w wysokości 100 tysięcy złotych.
Oszustwo podatkowe, uszczuplenie podatku. Kara wzrasta z 2 do 10 tysięcy złotych.
Brak kary pieniężnej w przypadku, gdy nie doszło do uszczupleń podatków
Jeżeli w trakcie postępowania podatkowego, kontroli podatkowej albo kontroli celno -skarbowej zostały stwierdzone naruszenia wynikające z tej ustawy i jednocześnie zostało ustalone, że nie doszło do uszczuplenia podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, nie wymierza się kar pieniężnych
Ustawa zakłada, że nie dojdzie do wymierzenia kary, jeśli nie uszczuplono podatku.
Celem nowelizacji jest objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów wrażliwych towarów. Chodzi o paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy, a także produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne, zagrożone brakiem dostępności w Polsce w związku z ich wywozem za granicę.
Zmiany dotyczące sposobu monitorowania przewozu produktów leczniczych.
Każdy przedsiębiorca będzie musiał zgłosić GIF zamiar wywozu tych towarów z Polski lub ich zbycia podmiotowi prowadzącemu działalność poza naszym krajem.
Nowe przepisy przewidują, że jeśli środek transportu wraz z towarem nie zostanie przedstawiony do wskazanego miejsca w określonym czasie, na przewoźnika zostanie nałożona kara 20 tysięcy zł.
Monitorowane towary nie będą już określane za pomocą symboli PKWiU, a kodami Nomenklatury Scalonej CN.
Zmieniony został tytuł ustawy nowelizowanej przez dodanie słów „i kolejowego” po zmianie będzie to ustawa o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów. Celem nowelizacji ustawy jest ograniczenie nielegalnego przewozu towarów.
Ze względu na specyfikę przewozów kolejowych nie będzie kontroli na całej trasie przewozu – będzie ona wykonywana na bocznicach kolejowych, w miejscu dostarczenia towarów lub w kolejowych oddziałach celnych.
Przewoźnicy kolejowi będą musieli uzupełnić zgłoszenia przewozu, np. o numery: wagonu i pociągu.

Zmiany w systemie monitorowania towarów:
Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.
Podstawowym celem projektowanej regulacji jest objęcie systemem monitorowania kolejowych przewozów towarów tzw. wrażliwych (chodzi o paliwa silnikowe i ich pochodne, w tym biodiesel; dodatki do paliw; oleje smarowe; odmrażacze na bazie alkoholu etylowego; rozcieńczalniki i rozpuszczalniki; alkohol etylowy częściowo i całkowicie skażony oraz susz tytoniowy), a także produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych, zagrożonych brakiem dostępności w Polsce w związku z ich wywozem za granicę.
Przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy oraz zajmujący się wytwarzaniem i importem produktów leczniczych – w ciągu 30 dni muszą przekazać Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu aktualne listy środków transportu wraz z ich numerami rejestracyjnymi.

Na podstawie nowych przepisów będzie można informować przewoźnika o konieczności przedstawienia środka transportu do kontroli w miejscu dostarczenia towaru. Za niedokonanie tej formalności grozi kara 20 tysięcy złotych. W innej sytuacji przyjęto, że 100 tys. zł wyniesie kara za niedostarczenie środka transportu wraz z towarem do wskazanego miejsca w określonym czasie.

Tagi:
Kategorie: Ciekawostki, Intrastat, Prawo