menu zamknij menu

Modlitwy Papieży

Modlitwa papieża Leona XIII

Do Ciebie, święty Józefie, uciekamy się w naszej niedoli. Wezwawszy pomocy Twej Najświętszej Oblubienicy z ufnością również błagamy o Twoją opiekę. Przez miłość, która Cię łączyła z Niepokalaną Dziewicą Bogarodzicą
i przez ojcowską Twą troskliwość, którą otaczałeś Dziecię Jezus, pokornie błagamy: wejrzyj łaskawie na dziedzictwo, które Jezus Chrystus nabył Krwią swoją i swoim potężnym wstawiennictwem dopomóż nam w naszych potrzebach.
Opatrznościowy Stróżu Bożej Rodziny, czuwaj nad wybranym potomstwem Jezusa Chrystusa. Oddal od nas, ukochany Ojcze, wszelką zarazę błędów i zepsucia. Potężny nasz Wybawco, przybądź nam łaskawie z niebiańską pomocą w tej walce z mocami ciemności. A jak nie-gdyś uratowałeś Dziecię Jezus z niebezpieczeństwa, które groziło Jego życiu, tak teraz broń świętego Kościoła Bożego od wrogich zasadzek i od wszelkich przeciwności.
Otaczaj każdego z nas nieustanną opieką, abyśmy za Twoim przykładem i Twoją pomocą wsparci mogli żyć świątobliwie, umrzeć pobożnie i osiągnąć wieczną szczęśliwość w niebie. Amen.

Modlitwa papieża św. Piusa X

Chwalebny Józefie święty, wzorze wszystkich pracujących, uproś mi łaskę, bym i ja pracował w duchu pokuty, w celu zadośćuczynienia za me liczne grzechy: bym pracował sumiennie raczej z poczucia obowiązku, niż dla swojego upodobania, bym pracował z weselem i z wdzięcznością dla Boga, upatrując swą chlubę w życiu
i rozwijaniu przez pracę darów odebranych od Boga, bym pracował spokojnie i cierpliwie, nie cofając się przed znużeniem lub trudnościami; bym pracował przede wszystkim w czystej intencji i z zapomnieniem o sobie, mając nieustannie przed oczyma śmierć i rachunek który muszę złożyć za czas stracony ze zmarnowanych talentów,
z opuszczenia dobrego, z próżnej dumy w powodzeniu, tak szkodliwej w dziełach Bożych.
Wszystko dla Jezusa, wszystko przez Maryję, wszystko na Twój wzór, o święty Patriarcho Józefie! To będzie moim hasłem w życiu i przy zgonie. Amen.

Modlitwa papieża bł. Jana XXIII

Święty Józefie, Opiekunie Dzieciątka Jezus, przeczysty Oblubieńcze Maryi, który wypełniając wiernie swoje obowiązki, pracą rąk zarabiałeś na utrzymanie Świętej Rodziny Nazaretańskiej, weź nas w swoją opiekę, kiedy
z ufnością się do Ciebie zwracamy. Ty znasz nasze po-trzeby, troski, nadzieje. Ty również przeżywałeś chwile próby, doświadczenia i niepokoju. Do Ciebie się uciekamy ufni, że w Tobie znajdziemy opiekuna.
Wśród rozlicznych zajęć codziennego życia Twoja dusza znajdowała pokój i ukojenie w głębokim zjednoczeniu
z Jezusem i Jego Matką, Twojej pieczy powierzonym. Dopomóż i nam zrozumieć, że w naszych potrzebach nie jesteśmy opuszczeni, byśmy w naszej pracy też spotykali Jezusa i przy Nim trwali, podobnie jak Ty to czyniłeś.
Uproś nam tę łaskę, by w naszych rodzinach, w zakładach i miejscach pracy, wszędzie gdzie chrześcijanin pracuje, wszystko było nacechowane miłością, cierpliwością
i sprawiedliwością. Niech każdy usiłuje czynić wszystko dobrze, by kiedyś otrzymał bogactwo darów nieba. Amen.

Modlitwa papieża Pawła VI

Święty Józefie, patronie Kościoła, ty który u boku Słowa Wcielonego trudziłeś się każdego dnia, aby zapracować na chleb; ty który zaznałeś niepokoju o jutro, goryczy ubóstwa, tymczasowości pracy; ty który promieniujesz dzisiaj, w dniu twego święta liturgicznego, przykładem twej postaci skromnej przed ludźmi, ale wielkiej przed Bogiem – spójrz na ogromną rodzinę, która została Ci powierzona. Błogosław Kościołowi, przynaglając go coraz bardziej do podążania drogą ewangelicznej wierności; wspomagaj robotników w ich twardym bycie codziennym, broniąc ich od zniechęcenia, od buntu destruktywnego, jak również od pokus hedonizmu; módl się za ubogimi, którzy kontynuują ubóstwo Chrystusa na ziemi, i wzbudzaj dla nich ciągłą hojność w ich braciach bogatych; strzeż pokoju na świecie, tego pokoju, który jedynie może gwarantować rozwój narodów, w pełnym urzeczywistnieniu ludzkich nadziei dla dobra ludzkości, dla misji Kościoła, dla chwały Trójcy Przenajświętszej. Amen.

Modlitwa papieża Jana Pawła II

Święty Józefie najczystszy, troskliwy Obrońco Chrystusa i Opiekunie dziewic – czuwaj nad dziećmi i młodzieżą, aby czystym i wolnym sercem szła za głosem powołania.
Wzorze pracujących – spraw by wszelka praca spełnia-na była rzetelnie i w warunkach godnych człowieka.
Pociecho nieszczęśliwych, nadziejo chorych – wskaż cierpiącym ogromną wartość zbawczą ich ofiary.
Patronie umierających – naucz sztuki umierania sobie na co dzień, aby zawsze być gotowym na radosny po-wrót do domu Ojca.
Postrachu duchów ciemności – oddal grozę wojny, zła i nienawiści.
Opiekunie Kościoła Świętego – Tobie oddaję cały Kościół.

Modlitwa papieża Jana Pawła II za naród

Święty Józefie, wraz z Tobą, dla Ciebie, błogosławimy Pana. Wybrał Cię spośród wszystkich mężczyzn na czystego małżonka Maryi, Tego, który trwa na progu Jej boskiego macierzyństwa, i który – po Niej – przyjął je w wierze jako dzieło Ducha Świętego.
Dałeś Jezusowi legalne ojcostwo w pokoleniu Dawida.
Ty zawsze czuwałeś nad Matką i Dzieciątkiem, pełen troski, by zapewnić im utrzymanie, pozwoliłeś, by spełnili swe przeznaczenie.
Jezus Odkupiciel raczył poddać się Tobie, jak Ojcu, w latach swego dzieciństwa i swej młodości, i przyjmować od Ciebie naukę życia ludzkiego, podczas gdy Ty dzieliłeś Jego życie, w adoracji Jego tajemnicy.
Trwasz ciągle przy Nim. Chroń w sposób szczególny ten lud polski, który Tobie się oddał w opiekę. Pomóż mu zbliżyć się do tajemnicy Chrystusa w postawie pełnej wiary, poddania i miłości, podobnej do Twojej. Wejrzyj na potrzeby duchowe i materialne tych wszystkich, którzy błagają Cię o wstawiennictwo, a zwłaszcza rodzin i ubogich każdym rodzajem ubóstwa; są pewni, że poprzez Ciebie odnajdą macierzyńskie spojrzenie Maryi i pomocną rękę Jezusa. Amen.

Modlitwa za Kościół Katolicki

O najpotężniejszy Patriarcho, święty Józefie, Patronie Kościoła Katolickiego, który zawsze wzywał Twej pomocy we wszystkich uciskach i utrapieniach, zwróć swe miłosierne oczy z tronu Twej chwały na świat katolicki. Niech Twe ojcowskie serce wzruszy się na widok Kościoła – duchowej Oblubienicy Chrystusa i Jego Namiestnika, prześladowanych przez nieprzyjaciół. Przez bolesne strapienia, jakich doświadczyłeś na ziemi, pociesz naszego Papieża, ochraniaj go i przyczyń się za nim u Dawcy pokoju i miłości, aby po oddaleniu wszelkich doświadczeń i po przezwyciężeniu wszystkich błędów cały Kościół mógł służyć Najwyższemu Bogu w pełnej wolności. Amen.

Modlitwa za papieża Benedykta XVI

Odmawiana w Sanktuarium każdego 19-go dnia miesiąca

Święty Józefie, z woli Jezusa naszego Pana i Zbawiciela Ojciec Święty Benedykt XVI przewodzi Kościołowi Świętemu, sprawując posługę Piotrową. Jako Namiestnik Chrystusa prowadzi nas po drogach współczesnego świata, otwierając nasze serca na moc Dobrej Nowiny, utwierdzając naszą wiarę i ucząc nas prawdziwej miłości. Jako Współpracownik Prawdy ukazuje, że tylko w Jezusie można odkryć prawdziwe szczęście, a Kościół jest jedyną drogą do zbawienia. Zawierzamy Tobie Święty Józefie naszego Papieża, który na chrzcie świętym otrzymał Ciebie za szczególnego Patrona i Orędownika. Wypraszaj mu zdrowie, siły potrzebne łaski. Wspomagaj w walce z mocami ciemności i zła, które dotykają ludzkich serc i sumień. Prowadź Benedykta XVI bezpiecznymi drogami, chroń przed wszelkim niebezpieczeństwem. Uproś dla niego światło Bożego Ducha, otwieraj serca wiernych na moc jego słowa, umacniaj go w każdym pragnieniu, wspieraj w każdej decyzji podejmowanej dla dobra Kościoła i świata. Niech będzie świadkiem Ewangelii Chrystusa Pana, niech w każdej chwili swojego życia odczuwa twoją obecność.
Święty Józefie Opiekunie Prawdy. miej w swojej opiece naszego Papieża Benedykta XVI, Tobie go zawierzamy. Amen.